วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Spelling Bee ระดับ ม.ปลาย


รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปี 2555
ทักษะ Spelling Bee     ระดับ  ม.ปลาย     วันที่ กันยายน 2555    เริ่มเวลา 13.00 น.
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ห้องโสตทัศนศึกษา

ที่
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
เขตพื้นที่เดิม
หมายเหตุ
1
นายพรหมพิริยะ  พรหมสังคหะ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช เขต 1

2
นางสาวอัลวานีย์  โกสุมพันธ์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เขต 1

3
นางสาววรรษมน  อุไรวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช เขต 1

4
นางสาวจุฑามาศ  เยี่ยมกร
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
นครศรีธรรมราช เขต 1

5
นางสาวนันทวดี  หมวดมณี
โรงเรียนโยธินบำรุง
นครศรีธรรมราช เขต 1

6
นายณัฐพัชร  อาษากิจ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
นครศรีธรรมราช เขต 1

7
นางสาวปิยรัตน์  พูลเกิด
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
นครศรีธรรมราช เขต 1

8
นางสาวอัญจิมา  พูลสุข
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช เขต 1

9
นางสาวพิลัยพร    พันธ์ดี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช เขต 1

10
นางสาวสุจิตรา  โส้สะหมัน
โรงเรียนจรัสพิชากร
นครศรีธรรมราช เขต 1

11
นางสาวนยา  ยีซัน
โรงเรียนประทีปศาสน์
นครศรีธรรมราช เขต 1

12
นางสาวนัณทษร  แสงแก้ว
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
นครศรีธรรมราช เขต 2

13
นางสาวมัชฌกานต์ ศรีมุกข์
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
นครศรีธรรมราช เขต 2

14
นายสิงหเนตร  พนาพิทักษ์กุล
โรงเรียนทุ่งสง
นครศรีธรรมราช เขต 2

15
นางสาวกมลชนก  ด้วงฤทธิ์
โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
นครศรีธรรมราช เขต 2

16
นางสาวสุจารี  ศรีกาญจน์
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
นครศรีธรรมราช เขต 2

17
นางสาวสุภาวรรณ     นิลคง
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
นครศรีธรรมราช เขต 2

18
นางสาวทิพวรรณ  ฮุมโฮม
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ
นครศรีธรรมราช เขต 2

19
นางสาวอาทิมา  เพชรจู
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 
นครศรีธรรมราช เขต 2

20
นางสาวสุวนันท์  เทพเลื่อน
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
นครศรีธรรมราช เขต 2

21
นางสาวขวัญชนก  เพ็ชรา
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
นครศรีธรรมราช เขต 2

22
นางสาวสมศิริ  แซ่ลิ้ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19
นครศรีธรรมราช เขต 2

23
นายสิทธิชัย  ควนขัน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เขต 2

24
นางสาวอุบลรัตน์  สุขศรี
โรงเรียนเชียรใหญ่ 
นครศรีธรรมราช เขต 3

25
นางสาวเนตรทราย  เดชพรหม
โรงเรียนปากพนัง
นครศรีธรรมราช เขต 3

26
นางสาวกรรณิการ์  แก้วชฎา
โรงเรียนสตรีปากพนัง 
นครศรีธรรมราช เขต 3

27
นางสาวกิตติพร  ศรีทวี
โรงเรียนชะอวด
นครศรีธรรมราช เขต 3

28
นางสาววรางคณา  อุดมพรสุขสันต์
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
นครศรีธรรมราช เขต 3

29
นางสาวสุรีย์พร   บัวทอง
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 
นครศรีธรรมราช เขต 3

30
นางสาวกิติยา  คงดุก
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
นครศรีธรรมราช เขต 3

31
นายณัฐชน  ชุมทอง
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์
นครศรีธรรมราช เขต 3

32
นางสาวสุวนันท์  พ่วงเพชร
โรงเรียนเขาพังไกร
นครศรีธรรมราช เขต 3

33
นางสาวภัคควดี  เจ้าเพ็ง
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
นครศรีธรรมราช เขต 3

34
นายอัษฎาวุธ         ศรียกเอ้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช เขต 3

35
นายสันดุษิต  ณ นคร
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4

36
นางสาวนฤฒล  กาแก้ว
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
นครศรีธรรมราช เขต 4

37
นางสาววนารัตน์  มณีชัย
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 
นครศรีธรรมราช เขต 4

38
นายวัชรพล  คงทอง
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
นครศรีธรรมราช เขต 4

39
นายนพนรินทร์  นันโชว์
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
นครศรีธรรมราช เขต 4

40
นางสาวนภัสสร  โพธิ์แก้ว
โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
นครศรีธรรมราช เขต 4

41
นางสาวเยาวลักษณ์  เขียวขำ
โรงเรียนพนางตุง
พัทลุง เขต 1

42
นางสาวธัญาลักษณ์  ชูเอียด
โรงเรียนปัญญาวุธ
พัทลุง เขต 1

43
นางสาวทาริกา  รองเลื่อน
โรงเรียนสตรีพัทลุง
พัทลุง เขต 1

44
นายกฤษดา  ตาแก้ว
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
พัทลุง เขต 1

45
เด็กหญิงสิริลักษณ์  คงนุรักษ์
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
พัทลุง เขต 1

46
นางสาวนุศรา  ชูสุด
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
พัทลุง เขต 1

47
นางสาวพัชรา  ทองดีเพ็ง
โรงเรียนตะแพนพิทยา
พัทลุง เขต 1

48
นางสาวขนิษฐา  พันธ์เศรษฐ์
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
พัทลุง เขต 1

49
นางสาวชลิตา  เหล็มปาน
โรงเรียนกงหราพิชากร
พัทลุง เขต 2

50
นางสาวเยาวลักษณ์  รุยันต์
โรงเรียนตะโหมด
พัทลุง เขต 2

51
นางสาวณัฐธิดา  เอียดสุย
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
พัทลุง เขต 2

52
นางสาวนาฎลดา   บุตรกลัด
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
พัทลุง เขต 2

53
นางสาววัลภา  แก้วหนูนวล
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
พัทลุง เขต 2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น