วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เกณฑ์ กติกาการแข่งขันทักษะอังกฤษ

เกณฑ์ กติการายการแข่งขันทักษะ
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๒๒   
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่  ๗  กันยายน ๒๕๕๕
สำหรับนักเรียนทั่วไป
------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อกิจกรรม
ระดับชั้น
.-
ระดับชั้น
.-
ประเภท
หมายเหตุ
. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
เดี่ยว

. กิจกรรม (Spelling Bee)

เดี่ยว

. การเล่านิทาน (Story Telling)
เดี่ยว

. การแข่งขัน  (Multi Skills Competition)
เดี่ยว

. ละครสั้นภาษาอังกฤษ
ทีม ๕ คน

. การแข่งขัน Crossword
ทีม ๒ คน
เพิ่มเติม
๗.  Handwriting

เดี่ยว
เพิ่มเติม
๘.  Error  Identification
เดี่ยว
เพิ่มเติม
๙.  Listening Skills
เดี่ยว
เพิ่มเติม
๑๐. Reading Skills
เดี่ยว
เพิ่มเติม
๑๑. Word Building
เดี่ยว
เพิ่มเติม
๑๒. Quiz Time
         คู่
เพิ่มเติม
๑๓. Dictionary Usage
เดี่ยว
เพิ่มเติม
๑๔. Writing Skills
เดี่ยว
เพิ่มเติม
รวม   ๒๗  กิจกรรม
๑๔
๑๓
กติกาการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)

1.  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ   (Impromptu Speech)
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3                           
1.2 นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6 
2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว
                          2.2  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
                                     1) ระดับชั้น ม.1-3  จำนวน 1 คน  
                                       2) ระดับชั้น ม.4-6  จำนวน 1 คน
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
                                3.1 หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของ
แต่ละระดับชั้นที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech  ดังนี้
                                3.1.1 นักเรียนระดับชั้น  .1-3  ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 คำ (คำศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น)
                                3.1.2 นักเรียนระดับชั้น  .4-6  หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 คำ (คำศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน)
                                3.2  นักเรียนจะพูดตามหัวข้อโดยวิธีการจับฉลาก  ก่อนการพูด  ให้เวลาเตรียมตัว  5 นาที คณะกรรมการเตรียมหัวข้อ  จำนวน 3 หัวข้อ    นักเรียนมีสิทธิ์จับฉลาก ครั้ง   แล้วเลือกพูดเพียง  หัวข้อ
                                3.3 เวลาในการแข่งขัน 
                            1) ระดับชั้น ม.1-3  ใช้เวลาในการพูด 4-5  นาที
                            2) ระดับชั้น ม.4-6  ใช้เวลาในการพูด 5-6  นาที
      3.4 เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนนใช้เวลาน้อยหรือมากกว่า เวลาที่กำหนดตัด นาทีละ คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะนำตัว)
                                3.5 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจำประกอบการพูด
                                3.6  ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากำหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ เป็นสิทธิ์ขาด
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
       4.1 ด้านเนื้อหา (Content)        35 คะแนน       ประกอบด้วย
                - เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องที่กำหนด (Accuracy and Consistency)                              15 คะแนน
                - ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech)           10 คะแนน
                - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative)                                                                                      10 คะแนน
        4.2  ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency)    45  คะแนน  ประกอบด้วย
                - การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary)
                       โครงสร้างและคำสันธาน (Structure & Connectors)                                                       15 คะแนน
                 - ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคำ การลงเสียงสูงต่ำ
      การเน้นคำสำคัญในประโยคและจังหวะ การหยุดในช่วงจบประโยค
      (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)                                          20 คะแนน
                 - การใช้น้ำเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone)                                                          10 คะแนน
         4.3 ความสำเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)  15 คะแนน   ประกอบด้วย
                      - ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication)                                                      10 คะแนน
                      - บุคลิก ท่าทาง  (Personality)                                                                                   5 คะแนน
         4.4 พูดในระยะเวลาที่กำหนด (Time)                                                      5 คะแนน
หมายเหตุ กรณีนักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อที่จับฉลากได้ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วนเนื้อหาในข้อ
เกณฑ์การให้คะแนนข้อ  4.1 (Content)  จำนวน  35 คะแนน


ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบการพูดสนทนา/พูดสุนทรพจน์
รายละเอียดของเกณฑ์และ
เกณฑ์การ
ให้คะแนน
- เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องที่กำหนด(Accuracy and Consistency)
15 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพุดสุนทรพจน์(Form&Organizing of Speech)
10 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(Creativity)
10 คะแนน
- ความสามารถด้าน
การออกเสียงการเน้นคำการลงเสียงสูงต่ำ
การเน้นคำสำคัญในประโยคและจังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค
20 คะแนน

Excellent13-15
Presents ideas
Clearly. Is able to
Fluently express
Ideas.

9-10
Main idea,
Supporting idea,
details,
examples well
organized
9-10
New idea and
clear
16-20
Clear pronunciation.Use
correct sentence and word
stress and produce clear
sounds. Key words are
pronounced correctly.

Good9-12
Presents ideas
well enough to
be understood.
7-8
Miss some of
the Main idea,
supporting idea,
details
examples
7-8
Partly new
and quite
clear

11-15
Occasionally mispronounce
sounds or you stress syllables
or key words incorrectly;
however, listeners can
understand your ideas.
Satisfactory

5-8
Speaks with some hesitation, but can communicate basic ideas.
4-6
Contain main idea, details, but no examples
4-6
General but clear
6-10
You may pronounce key words incorrectly or use inappropriate
stress. Listeners can understand main ideas, but may not understand all your details
Needs Improvement
1-4
Attempts to speak, but has difficulty communicating basic ideas.
1-3
Confused organization
1-3
General but unclear
1-5
Pronunciation problems sometimes make meaning unclear. Listeners cannot understand one or more important ideas.
หมายเหตุ  สามารถปรับใช้ในการให้คะแนน Impromptu Speech ได้

5. เกณฑ์การตัดสิน             ร้อยละ   80 – 100              ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
                                                ร้อยละ   70 – 79                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
                                                ร้อยละ   60 – 69                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
                  ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับชั้นละ  3 คน หรือ 5 คน  กรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับชั้นละ3 คน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย
                1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker)
                2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 คน/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
                ข้อควรคำนึง 
                -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
                -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน
                -  กรรมการควรมีที่มาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
                -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลำดับที่ 1-3
                สถานที่ทำการแข่งขัน
                                จัดสถานที่แข่งขันเป็น 2 ห้อง ดังนี้
                                ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันทุกคนหลังจากลงทะเบียนรายงานตัวแล้ว
                                             ห้อง/มุม สำหรับนักเรียนที่จบฉลากหัวข้อแล้ว เพื่อเตรียมตัวแข่งขนบนเวที
                                ห้องที่ ห้องแข่งขัน ควรจัดเวทีให้เหมาะสม และมีผู้เข้าชมได้
                    ต้องมีผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัติในการช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้น กังวล
 หมายเหตุ  
1.  อนุญาตให้มีผู้ชมได้ แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์ ไม่อนุญาตให้สนทนาทางโทรศัพท์ในห้องแข่งขันและต้องปิดเสียงโทรศัพท์ตลอดการแข่งขัน
2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนกำลังพูด

 7. การเข้าแข่งขันระดับภาคใต้
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา (เขตเดิม) จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 4 คน จาก 4 เขต จังหวัด พัทลุง  จำนวน 2 คน จาก 2 เขต รวม 6 คน จาก สพม.12  จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาลำดับที่ตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
2.  การแข่งขันกิจกรรม  (Spelling Bee)

                1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3

1.2 นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6 
                2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
               1) ระดับชั้น ม.1-3  จำนวน 1 คน
               2) ระดับชั้น ม.4-6  จำนวน 1 คน
                             3.  วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1  ทำการแข่งขัน 2 รอบ
          รอบที่ 1 กรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา พูดคำศัพท์คำละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีคำศัพท์ นั้น ๆ
2  ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจคำศัพท์ได้ดีขึ้น ผู้เข้าแข่งขันเขียนคำศัพท์ จำนวน 20 คำ ๆ ละ 5 คะแนนลงในกระดาษที่กรรมการเตรียมไว้ให้  ถ้าผู้เข้าแข่งขันในรอบที่ 1 ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่ง จะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบที่ 2
              รอบที่  2 มีรายละเอียด ดังนี้
                นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
    1)  ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2  จับฉลากเรียงลำดับการแข่งขัน
    2 ) ผู้เข้าแข่งขันยืนตามลำดับการแข่งขันที่จับฉลากได้
    3 ) แข่งขันทีละคนโดยเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันลำดับที่ 1กรรมการพูดคำศัพท์แต่ละคำ 1 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีคำศัพท์นั้น ๆ 1 ครั้ง
    4 ) ผู้เข้าแข่งขันสะกดคำ (เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคำศัพท์และประโยคขยายเสร็จ 10 วินาที) หากสะกดคำศัพท์ถูกต้อง  ให้รอเข้ารอบต่อไป  หากสะกดคำผิดหรือไม่สะกดคำศัพท์ตามเวลาที่กำหนดข้างต้น  ถือว่าตกรอบและต้องออกจากการแข่งขัน
    5 ) ทำการแข่งขันต่อไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะลำดับที่ 1
3.2 คำศัพท์ที่ใช้ควรอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. 2551 
          นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  – มัธยมศึกษาปีที่ 6
     1)  ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2  จับฉลากเรียงลำดับการแข่งขัน
     2 ) ผู้เข้าแข่งขันยืนตามลำดับการแข่งขันที่จับฉลากได้
     3 ) แข่งขันทีละคนโดยเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันลำดับที่ 1กรรมการพูดคำศัพท์แต่ละคำ 1 ครั้ง
     4 ) ผู้เข้าแข่งขันสะกดคำ ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ในการถามคำถาม 2 ข้อ ก่อนที่จะสะกดคำศัพท์ คือ                           (1) What part of speech is it ?
                  (2) Can  I have a sentence please ?
หากสะกดคำศัพท์ถูกต้อง  ให้รอเข้ารอบต่อไป  หากสะกดคำผิดหรือไม่สะกดคำศัพท์ตามเวลาที่กำหนดข้างต้น  ถือว่าตกรอบและต้องออกจากการแข่งขัน
หมายเหตุ    (1หากผู้ข้าแข่งขันไม่สะกดคำศัพท์ภายในเวลา 10 วินาที หลังจากกรรมการพูดคำศัพท์  ให้ถือว่าตกรอบและต้องออกจากการแข่งขัน
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
                                - ตรวจสอบจากการสะกดคำถูกต้อง
5.  เกณฑ์การตัดสิน
                                ร้อยละ   80 – 100       ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
                                ร้อยละ   70 – 79          ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
                                ร้อยละ   60 – 69          ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
                  ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
                    
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับชั้นละ  คน หรือ 5 คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย
               1. เจ้าของภาษา 1 คน                        
                2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 คน/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
                ข้อควรคำนึง 
                -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
                -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน
                -  กรรมการควรมีที่มาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
                -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลำดับที่ 1-3
                สถานที่ทำการแข่งขัน   ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก
7. การเข้าแข่งขันระดับภาคใต้
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา (เขตเดิม) จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 4 คน จาก 4 เขต จังหวัด พัทลุง  จำนวน 2 คน จาก 2 เขต รวม 6 คน จาก สพม.12 จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้
7.2 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้กรรมการดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่าจะได้ตัวแทนของแต่ละเขตเดิม เขตละ 1 คน เท่านั้น

3.  การประกวดเล่านิทาน  (Story Telling)
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6 
2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
               1) ระดับชั้น ม.1-3  จำนวนโรงเรียนละ 1 คน
               2) ระดับชั้น ม.4-6  จำนวนโรงเรียนละ  1 คน
3.  วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
 3.1 นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศหรือนิทานอีสป
 3.2 เวลาในการแข่งขัน
               1) ระดับชั้น ม.1-3  เวลา   6-7  นาที
               2) ระดับชั้น ม.4-6  เวลา   7-8  นาที
        (บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่กำหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน
3.3 นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน (ส่งในเวลารายงานตัว)  จำนวน หรือ 5 ชุด ตามจำนวนคณะกรรมการตัดสิน
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
 4.1 เนื้อเรื่อง (Content)   35 คะแนน ประกอบด้วย
          - เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย                          15 คะแนน
          - รูปแบบการเล่าเรื่อง การนำเสนอ (Form & Organizing)         10 คะแนน
          - ข้อคิดในการนำเสนอ (Moral)                                               10 คะแนน
                          4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competence) 60 คะแนน ประกอบด้วย
         - ใช้ภาษาถูกต้อง คำศัพท์ โครงสร้าง คำสันธานและความเหมาะสมกับระดับชั้น  20 คะแนน
         - ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)                  20 คะแนน
         - การใช้น้ำเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)      20 คะแนน
4.3  เล่าตามเวลาที่กำหนด (Time)                                                    5 คะแนน                    
หมายเหตุ   การแต่งกาย ชุดนักเรียนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง
5.  เกณฑ์การตัดสิน
                                ร้อยละ   80 – 100     ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
                                ร้อยละ   70 – 79        ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
                                ร้อยละ   60 – 69         ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
                 ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระดับชั้นละ  คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับชั้นละ  3 คน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย
               1. เจ้าของภาษา 1 คน
                2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 คน/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
                ข้อควรคำนึง 
                -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
                -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน
                -  กรรมการควรมีที่มาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
                -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลำดับที่ 1-3
                สถานที่ทำการแข่งขัน เวทีที่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้
7.  การเข้าแข่งขันระดับภาคใต้
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา (เขตเดิม) จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 4 คน จาก 4 เขต จังหวัด พัทลุง  จำนวน 2 คน จาก 2 เขต รวม 6 คน จาก สพม.12 จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้
7.2 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้กรรมการดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่าจะได้ตัวแทนของแต่ละเขตเดิม เขตละ 1 คน เท่านั้น

4.  การแข่งขัน Multi Skills Competition
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 
2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
            1) ระดับชั้น ม.1-3  จำนวน 1 คน
            2) ระดับชั้น ม.4-6  จำนวน 1 คน
3.  วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
           เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ประกอบด้วย
                             - Speaking Skill
                             - Listening Skill
                             - Writing Skill
                             - Reading Skill
                             - Pictures Dictation
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน  ผู้เข้าแข่งขันเข้ารับการทดสอบ ดังนี้
           4.1 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน(English Proficiency Test) ที่ครอบคลุมความสามารถด้านทักษะการฟัง การอ่านและการเขียน เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที 60 คะแนน
ตัวอย่างแบบทดสอบทักษะต่างๆ
Listening Skill   20 ข้อ  = 20 นาที                                Reading Skill  20 ข้อ = 20 นาที
Writing Skill 20 คะแนน= 30 นาที ( เป็นการเขียนเรียงความ กำหนดหัวข้อตามหลักสูตรที่ระบุไว้ใน การแข่ง Impromptu Speech) และ กำหนดจำนวนคำ ตามระดับชั้น ได้แก่
.1-3  กำหนด ไม่ต่ำกว่า  150 คำ
. 4-6  กำหนด ไม่ต่ำกว่า  200 คำ
4.2 ทดสอบความสามารถด้านทักษะการพูดโดยการสัมภาษณ์ คณะกรรมการสัมภาษณ์ 3 คน เป็นเจ้าของภาษา 1 คน และกรรมการคนไทย 2 คน 20 คะแนน ประกอบด้วย
          - ความสามารถในการใช้ภาษา
          - ความสามารถในการแก้ปัญหา
          - ความคิดสร้างสรรค์
          4.3 ทดสอบความสามารถด้านการฟังและการถ่ายโอนความรู้ โดยทดสอบ Pictures Dictation  20 คะแนน โดยเจ้าของภาษาเป็นผู้อ่านบทอ่านทดสอบ จำนวน 2 ครั้ง ขณะที่ฟังผู้เข้าแข่งขันสามารถจดบันทึกข้อมูลที่ฟังได้ และผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 30 นาที ในการวาดภาพจากบทอ่านที่ฟัง   เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย
          -  ความถูกต้องของภาพตามบทอ่าน              -  ความครบถ้วนของของภาพตามบทอ่าน
5.  เกณฑ์การตัดสิน
                    ร้อยละ   80 – 100               ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
                    ร้อยละ   70 – 79                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
                    ร้อยละ   60 – 69                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
                  ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 
6.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับชั้นละ  คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน            ระดับชั้นละ  3คน 
                คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย
               1. เจ้าของภาษา 1 คน                   
               2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 คน/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
ข้อควรคำนึง 
                -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
                -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน
                -  กรรมการควรมีที่มาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
                -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลำดับที่ 1-3
                -  การแต่งตั้งจำนวนคณะกรรมการแต่ละชุดให้พิจารณาถึงจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
สถานที่ทำการแข่งขัน
1. ใช้ห้องสอบทักษะการฟัง อ่าน เขียน Picture Dictation และสัมภาษณ์เป็นห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก
2.  ห้องสอบสัมภาษณ์ แบ่งเป็นห้องย่อยตามระดับชั้น และมีห้องเก็บตัวสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่รอการแข่งขัน
7.  การเข้าแข่งขันระดับภาคใต้
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา (เขตเดิม) จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 4 คน จาก 4 เขต จังหวัด พัทลุง  จำนวน 2 คน จาก 2 เขต รวม 6 คน จาก สพม.12 จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้
7.2 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้กรรมการดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่าจะได้ตัวแทนของแต่ละเขตเดิม เขตละ 1 คน เท่านั้น 

5.  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ   ( Skit)
               1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
  1.1 นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3                           
  1.2 นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6 
 2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
  2.1  แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 5 คน
  2.2  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
         1) ระดับชั้น ม.1-3  จำนวน 1 ทีม              
         2) ระดับชั้น ม.4-6  จำนวน 1 ทีม
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ผู้เข้าแข่งแต่ละทีมส่งบทละคร (Script)  ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน (ส่งในวันรายงานตัว) จำนวน 5 ชุด
3.2  จับฉลากเพื่อจัดลำดับการแข่งขัน
3.3  เวลาในการแข่งขัน
1)  ระดับชั้น ม. 1-3 และ ม. 4-6  เวลา  10  นาที  เกินได้ไม่เกิน 30 วินาที  หลังจากนั้น ทุก 5 วินาที จะถูกตัดคะแนน 1 คะแนน             
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
     4.1 ด้านการแสดง (Acting)                                                                       30 คะแนน 
           บทบาทการแสดง  (Characterization)                                                                               
           -  การใช้เสียงและความมีชีวิตชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels)  
           -  การเคลื่อนไหว การใช้ท่าทาง และสีหน้าในการแสดง (Movement, Gesture)                     
           -  การใช้พื้นที่บนเวทีการแสดง (Use of Stage Space)
     4.2  ด้านเนื้อหาของบทละคร (Story)                                                     40  คะแนน
              -  ความถูกต้องของภาษา (Language Accuracy)
              -  การใช้ภาษาอังกฤษ (Use of language)                    -  ความคล่องแคล่ว (Fluency)
              -  การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation)              - ข้อคิดจากเรื่องที่นำเสนอ (Moral)
     4.3  ด้านผลงานการแสดง (Production)                                                  20  คะแนน
              วิธีการแสดง (Method of performance)            - การวางแผนการแสดง ( Performance Plan)                          
              การจัดกลุ่ม (Orchestration-grouping)                - การทำงานเป็นทีม (Strength of ensemble)
              -  ความเหมาะสมของเวลาในการแสดง (Adherence to time limit)
4.4  ด้านการนำเสนอบนเวที (Stage Presentation)                                    10  คะแนน
                -  เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง (Costumers)
                -  อุปกรณ์ประกอบการแสดง (ฉากและอุปกรณ์อื่น ๆ  Props and performance craft)
                -  ไม่อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนในการแข่งขัน
                ไม่อนุญาตให้ใช้บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้แสดงทำหน้าที่เป็น Back stage 
5.  เกณฑ์การตัดสิน
                คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
                คะแนน  ร้อยละ  80 – 100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
                                 ร้อยละ  70 – 79                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
                                 ร้อยละ  60 – 69                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
                  ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
      6.1 กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
               6.1.1 เจ้าของภาษา       จำนวน  คน
               6.1.2 ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
       6.2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน  จำนวน   3 คน
7.  สถานที่
           ควรจัดและแยกเป็นสองห้องเพื่อความเป็นสัดส่วนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้                              
            ห้องที่ 1  ห้องแต่งตัว                                                        
            ห้องที่ 2   ห้องแข่งขัน ควรจัดเวทีให้เหมาะสมและมีผู้เข้าชมได้                             
หมายเหตุ  
1.  อนุญาตให้มีผู้ชมได้ แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์ ไม่อนุญาตให้สนทนาทางโทรศัพท์ในห้องแข่งขันและต้องปิดเสียงโทรศัพท์มือถือตลอดการแข่งขัน
2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนกำลังแสดง
8. การเข้าแข่งขันระดับภาคใต้
8.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา (เขตเดิม) จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 4 คน จาก 4 เขต จังหวัด พัทลุง  จำนวน 2 คน จาก 2 เขต รวม 6 คน จาก สพม.12 จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้                                                                                                                                            
8.2 ในกรณีที่มีทีมที่ชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 ทีม ให้พิจารณาลำดับที่ตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูใ นข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด


6.  การแข่งขัน Crossword Game
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6 
2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1    แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน  
2.2    จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
           1) ระดับชั้น ม.1-3  จำนวนโรงเรียนละ  1 ทีม
           2) ระดับชั้น ม.4-6  จำนวนโรงเรียนละ  1 ทีม
3.  วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ให้ใช้กติกาการแข่งขันCrossword โดยสมาคมครอสเวิร์ดเกมเอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย
3.2 ให้จัดการแข่งขัน 45 นาทีต่อรอบ (2 ทีมแข่งกัน) พร้อมกันทุกทีม
3.3 ให้แต่ละทีมจับเบี้ย 1 ตัวเพื่อหาผู้เริ่มเล่น หากทีมใดได้ตัวอักษรใกล้กับตัวอักษร A มากที่สุดจะได้เป็นผู้เริ่มเล่นก่อน
3.4 แต่ละทีมจับเบี้ย ทีมละ 7 ตัว   เพื่อเริ่มการแข่งขัน
3.5 การลงคำศัพท์แต่ละครั้ง  แต่ละทีมมีเวลา 3 นาที
3.6 ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ Challenge ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
3.7 หากมีการ Challenge แล้วพบว่าไม่สามารถใช้คำศัพท์นั้นได้ ให้เอาคำศัพท์     ที่ลงนั้นออกโดยไม่หักคะแนนใดๆ  แต่หมดสิทธิ์ลงคำศัพท์ในครั้งนั้น ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบคำศัพท์ จากพจนานุกรมครอสเวิร์ดเกม โดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
3.8 เมื่อมีการลงคำศัพท์ในแต่ละครั้งจะต้องจับเบี้ยเพิ่มอีกให้ครบ 7 ตัวเพื่อใช้  ลงคำศัพท์ในครั้งต่อไป
3.9 เมื่อครบเวลาแข่งขัน 45 นาทีและมีเบี้ยเหลืออยู่ในกองกลาง ให้แต่ละทีมจับเบี้ยเพิ่มให้ครบ 7  ตัว  จากนั้นนำคะแนนของเบี้ยทั้งหมดมารวมกัน แล้วลบออกจากคะแนนจากการลงคำศัพท์
3.10 หากเบี้ยหมดจากกองกลาง แล้วและครบการแข่งขัน 45 นาที ให้นำคะแนนของเบี้ยของแต่ละทีมที่เหลือมารวมกันแล้วลบออกจากคะแนนจากการลงคำศัพท์
3.11 ทีมใดมีคะแนนมากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ
4.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
แนวการบริหารจัดการการแข่งระดับเขต/ภาค
              1.กรรมการกลางระดับชั้นละ  คน 
              2. กรรมการควบคุมการแข่งขัน ควรมี 1 คน ต่อ การแข่ง 2 ทีม ทำหน้าที่
- ผู้ดำเนินการแข่งขัน ทำหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน, ตรวจสอบคำศัพท์เมื่อมีการChallenge
- ผู้บันทึกคะแนน              
- ผู้จับเวลา
              5.  คุณสมบัติของคณะกรรมการ
      กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในกติกาการแข่งขัน Crossword เป็นอย่างดี ประกอบด้วย
                1. เจ้าของภาษา 1 คน
                2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 คน/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
               6. ข้อควรคำนึง 
                -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
                -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน
                -  กรรมการควรมีที่มาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
                -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลำดับที่ 1-3
              7. สถานที่ทำการแข่งขัน
               - ห้องใหญ่ที่สามารถจุจำนวนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการได้ พร้อมโต๊ะเก้าอี้  ได้เพียงพอ
  -  ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก
             8. การเข้าแข่งขันระดับภาคใต้
  -  ไม่มีการจัดแข่งขัน

ตัวอย่าง ตารางบันทึกคะแนน Crossword
TWS


DLS
TWSDLS


TWS


DWSTLSTLSDWS
DWSDLS

DLSDWSDLS


DWSDLSDWSDLS

DWS

DWSTLSTLSTLSTLS

DLSDLS

DLSDLS
TWS


DLS*DLSTWSDLSDLS

DLSDLS

TLSTLSTLSTLSDWS

DWS

DLSDWSDLSDWS


DLSDWSDLS


DLSDWSDWSTLS
TLSDWS

TWS


DLS
TWSDLS


TWS
A=1
B=3
C=3
D=2
E=1

F=4
G=2
H=4
I=1
J=8
K=5
L=1
M=3
N=1
O=1
P=3
Q=10
R=1

S=1
T=1
U=1
V=4
W=4
X=8
Y=4
Z=10

หมายเหตุ สามารถปรับใช้ได้ในการแข่งขัน


7.  การแข่งขัน Handwriting
           1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
   นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3  
                        2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
 2.1      แข่งขันประเภทเดี่ยว  โรงเรียนละ 1 คน
 2.2    จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
-     ระดับชั้น ม.1-3  จำนวนโรงเรียนละ   1 คน                                                      
                        3.  วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1      ผู้เข้าแข่งขันคัดข้อความที่กำหนดให้ตัวบรรจงครึ่งบันทัดโดยใช้แบบตัวพิมพ์
3.2      ใช้ปากกาลูกลื่นสีดำ (จากกองกลาง)
3.3      จัดการแข่งขัน 30 นาที
          4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
                           4.1  ความถูกต้อง  30  คะแนน
4.2      ความสะอาด  30   คะแนน
4.3      ความสวยงาม 40  คะแนน
          5.  เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน          ร้อยละ  80 – 100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
                                                ร้อยละ   70 – 79                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
                                                ร้อยละ   60 – 69                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

                  ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
                        6คณะกรรมการดำเนินการ/กรรมการตัดสินการแข่งขัน / แนวการบริหารจัดการการแข่งขัน
                        4.1   กรรมการ  1  คน ต่อนักเรียน 20 คน
           4.2       กรรมการตัดสิน 5 คน


 8. การแข่งขัน  Error Identification
          1 . คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
    1.1  นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3 
    1.2  นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6 
                      2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
    2.1   แข่งขันประเภทเดี่ยว 
    2.2  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
        2.1.1    ระดับชั้น ม.1-3  จำนวนโรงเรียนละ   1 คน
            2.1.2    ระดับชั้น ม.4-6  จำนวนโรงเรียนละ  1 คน                                   
                      3.  วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
   3.1    ผู้เข้าแข่งขันทำแบบทดสอบโดยหาตำแหน่งที่ผิดในประโยค และแก้ไขให้ถูกต้อง จำนวน 20 
ข้อๆ ละ 2  คะแนน  (เลือกถูกแต่แก้ไม่ถูกได้ 1 คะแนน)
   3.2      ทำแบบทดสอบ 40 นาที
         4เกณฑ์การตัดสิน
   คะแนน       ร้อยละ  80 – 100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
                                                ร้อยละ   70 – 79                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
                                                ร้อยละ   60 – 69                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
                  ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 
                    5คณะกรรมการดำเนินการ/กรรมการตัดสินการแข่งขัน / แนวการบริหารจัดการการแข่งขัน
                        กรรมการ  1  คน ต่อนักเรียน 20 คน

                                                  9.   การแข่งขัน Listening  Skills
       1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1  นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3 
1.2  นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6  
                   2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1   แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2   จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
        2.2.1   ระดับชั้น ม.1-3  จำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
            2.2.2   ระดับชั้น ม.4-6  จำนวนโรงเรียนละ 1 คน                                                       
                   3.  วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
2.1      ผู้เข้าแข่งขันทำแบบทดสอบทักษะการฟัง โดยทำแบบทดสอบ 20 ข้อ  100 คะแนน  ดังนี้
            2.1.1        ฟังบทสนทนา 1  บท ตอบคำถามแบบตัวเลือก จำนวน 5  ข้อ  โดยเลือกประโยคที่สอดคล้องกับภาพและตรงกับสิ่งที่ฟัง
            2.1.2         ฟังบทอ่าน 1 บท ตอบคำถามแบบตัวเลือก จำนวน 5  ข้อ
            2.1.3          ฟังเพลง 1 เพลง แล้วเติมคำที่ขาดหายไป จำนวน 10 ข้อ
        4เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน          ร้อยละ  80 – 100               ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
                                                ร้อยละ   70 – 79                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
                                                ร้อยละ   60 – 69                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
                  ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
           5คณะกรรมการดำเนินการ/กรรมการตัดสินการแข่งขัน / แนวการบริหารจัดการการแข่งขัน
                        กรรมการ  1  คน ต่อนักเรียน 20 คน


10. การแข่งขันทักษะ  Reading  Skills
               1 . คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1  นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3 
1.2  นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6 
             2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1   แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2   จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1   ระดับชั้น ม.1-3  จำนวนโรงเรียนละ   1 คน
2.2.2   ระดับชั้น ม.4-6  จำนวนโรงเรียนละ   1 คน                                                      
             3.  วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
 ผู้เข้าแข่งขันทำแบบทดสอบทักษะการอ่าน  โดยตอบคำถามแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ   เวลา 60 
นาที  รวมคะแนน 30 คะแนน ประกอบด้วยเนื้อหา  ดังนี้
                                   1.  English for Everyday Use  จำนวน  10 ข้อ   10 คะแนน
                                   2.  Cloze Reading (vocabulary) จำนวน  10 ข้อ 10 คะแนน     
                                          3.  Reading Comprehension  จำนวน  10 ข้อ  10 คะแนน  
 4เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน          ร้อยละ  80 – 100               ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
                                                ร้อยละ   70 – 79                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
                                                ร้อยละ   60 – 69                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
                  ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
         5คณะกรรมการดำเนินการ/กรรมการตัดสินการแข่งขัน / แนวการบริหารจัดการการแข่งขัน
                        กรรมการ  1  คน ต่อนักเรียน 20 คน


                                                  11.  การแข่งขันทักษะ Word Building
              1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1  นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3 
1.2  นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6  
              2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1   แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2   จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
         2.2.1   ระดับชั้น ม.1-3  จำนวนโรงเรียนละ   1 คน
             2.2.2   ระดับชั้น ม.4-6  จำนวนโรงเรียนละ   1 คน                                                      
                3.  วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
                             ผู้เข้าแข่งขันทำข้อสอบ  3 ชุดๆละ  3  คำ  ภายในเวลา 30 นาที โดยเขียนคำศัพท์ใหม่โดยใช้ตัวอักษรจากคำในแต่ละชุดพร้อมเขียนความหมายภาษาไทย
-     เขียนได้ถูกต้อง 1 คำ พร้อมบอกความหมายเป็นภาษาไทยถูกต้องได้ 1 คะแนน
(ต้องไม่เป็นคำศัพท์จาก Crossword Dictionary)
-     เขียนได้ถูกต้อง แต่บอกความหมายไม่ได้ ไม่มีคะแนน
-     ห้ามใช้พจนานุกรมทุกประเภท
     4เกณฑ์การตัดสิน
                     ม. ต้น         เขียนได้ถูกต้องมากกว่า 50 คำ             ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เขียนได้ถูกต้อง 40 - 49 คำ              ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เขียนได้ถูกต้อง 30 - 39 คำ               ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เขียนได้ถูกต้องต่ำกว่า 30 คำ             ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
       ม. ปลาย      เขียนได้ถูกต้องมากกว่า 80 คำ             ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เขียนได้ถูกต้อง 70 - 79 คำ              ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เขียนได้ถูกต้อง 60 - 69 คำ               ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เขียนได้ถูกต้องต่ำกว่า 60 คำ             ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
 เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
               5คณะกรรมการดำเนินการ/กรรมการตัดสินการแข่งขัน / แนวการบริหารจัดการการแข่งขัน
                        กรรมการ  1  คน ต่อนักเรียน 20 คน


    12.  การแข่งขันทักษะ Quiz Time
   1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1  นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3 
1.2  นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6  
                2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1   แข่งขันประเภททีม 
2.2   จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
        2.2.1   ระดับชั้น ม.1-3  จำนวนโรงเรียนละ   1 ทีมๆ ละ2 คน
            2.2.2   ระดับชั้น ม.4-6  จำนวนโรงเรียนละ   1 ทีมๆละ 2 คน                                                     
                3.  วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
                          3.1  ผู้เข้าแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ 2 รอบๆ ละ  10 ข้อ
                          3.2  ใช้เวลา ตอบข้อละ 1 นาที
                          3.3  เขียนถูกต้องทั้งความหมายและสะกดคำ  ได้ 1 คะแนน
                          3.4  ความหมายถูกแต่สะกดผิดหักครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในแต่ละข้อ
                          3.5  เนื้อหาแบ่งได้ ดังนี้
                                         -  การใช้ภาษา  2  ข้อ
                                         -  ความรู้ทั่วไป  6  ข้อ
                                         -  Riddles  2  ข้อ
                          3.6  ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถตอบคำถามรอบแรกผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบที่ 2 โดยใช้กติกาเหมือนเดิม  
4เกณฑ์การตัดสิน
 คะแนน         ร้อยละ  80 – 100                ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
                                                ร้อยละ   70 – 79                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
                                                ร้อยละ   60 – 69                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
                  ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
           5คณะกรรมการดำเนินการ/กรรมการตัดสินการแข่งขัน / แนวการบริหารจัดการการแข่งขัน
                        กรรมการ  1  คน ต่อนักเรียน 15  คน


13. การแข่งขันทักษะ Dictionary  Usage
   1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1  นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3 
1.2  นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6 
                2 . ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1    แข่งขันประเภทเดี่ยว  
2.2    จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
            2.2.1   ระดับชั้น ม.1-3  จำนวนโรงเรียนละ   1 คน
                  2.2.2   ระดับชั้น ม.4-6  จำนวนโรงเรียนละ   1 คน                          
                3.  วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
                            3.1  ผู้เข้าแข่งขัน ทำกิจกรรมแข่งขัน  โดยทำแบบทดสอบ 30 ข้อ รวม 30 คะแนน ดังนี้
                    -  Alphabetical order  (10 ข้อ 10 คะแนน)
                    -   Write synonyms (5 ข้อ 5 คะแนน)
                    -   Write Antonyms (5 ข้อ 5 คะแนน)
                    -   Words in Contexts อ่านประโยคแล้วหาความหมายที่เหมาะสมของคำที่กำหนดให้  (5 ข้อ 5 คะแนน)
                            3.2  ทำแบบทดสอบให้ถูกต้องให้มากที่สุด
                            3.3  ใช้เวลาทำแบบทดสอบ  50  นาที
                            3.4  ใช้  Dictionary ของ Oxford University Pressโดยเลือกจากข้างล่างและผู้เข้าแข่งขันต้องนำมาเอง
                     -  Oxford Advanced Learner’s Dictionary   7th edition
                     -  Oxford Advanced Learner’s Dictionary   new 8th edition
4เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน           ร้อยละ  80 – 100              ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
                                                 ร้อยละ  70 – 79                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
                                                 ร้อยละ  60 – 69                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
                  ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
            5คณะกรรมการดำเนินการ/กรรมการตัดสินการแข่งขัน / แนวการบริหารจัดการการแข่งขัน
                               -  กรรมการ  1  คน ต่อนักเรียน 10  คน


14 . การแข่งขันทักษะ Writing Skills
     1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1  นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3 
1.2  นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6 
                   2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1   แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2   จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
      2.2.1   ระดับชั้น ม.1-3  จำนวนโรงเรียนละ   1 คน
         2.2.2   ระดับชั้น ม.4-6  จำนวนโรงเรียนละ   1 คน                                        
                   3.  วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
                            ผู้เข้าแข่งขันเขียน  A short Essay  ภายในเวลา 60 นาที ตามหัวข้อตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชั้นที่สอดคล้องกับการแข่งขัน Impromptu Speech  ดังนี้
                                1.   นักเรียนระดับชั้น  .1-3  ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 คำ (คำศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น)
                                2. นักเรียนระดับชั้น  .4-6  หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 คำ (คำศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน)   โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนครอบคลุมรายการ ต่อไปนี้
-   เนื้อเรื่องสมบูรณ์   (10 คะแนน)                   -  ความถูกต้องทางไวยากรณ์  (10 คะแนน)
-   การใช้ภาษา  (10 คะแนน)                           -  แนวความคิด  (10 คะแนน)
-   ชื่อเรื่อง  (5 คะแนน)                                    -  จำนวนคำ  (5 คะแนน)
4เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน          ร้อยละ  80 – 100               ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
                                                ร้อยละ   70 – 79                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
                                                ร้อยละ   60 – 69                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
                  ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
              5คณะกรรมการดำเนินการ/กรรมการตัดสินการแข่งขัน / แนวการบริหารจัดการการแข่งขัน
 -  กรรมการ  1  คน ต่อนักเรียน 10  คน
               หมายเหตุ  รายการที่ 6 –14  เป็นรายการเพิ่มเติม ไม่มีการแข่งขันระดับภาคใต้ และรายการที่ 7– 14  กำหนดเกณฑ์กติกาจากที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษและคณะกรรมการดำเนินงาน  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม  2555  ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


เกณฑ์ กติการายการแข่งขันทักษะ
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๒๒   
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่  ๗  กันยายน ๒๕๕๕
สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนเฉพาะความพิการ
------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อกิจกรรม
ระดับชั้น
.-
ระดับชั้น
.-
ประเภท
ประเภทความพิการ
. การเขียนคำศัพท์จากภาพ
ทีม ๒ คน
บกพร่องทางการได้ยินและทางกาย
. การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ

เดี่ยว
บกพร่องทางการได้ยินและทางกาย
. การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary
ทีม ๒ คน
บกพร่องทางร่างกาย
. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
เดี่ยว
บกพร่องทางร่างกาย
รวม   ๗  กิจกรรม

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

1.  การแข่งขันเขียนคำศัพท์จากภาพ  (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)
    การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น)
1.  ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน           ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน         
              ประเภททีม (ความบกพร่องทางการได้ยิน)  ทีมละ  2  คน  เป็นตัวแทนระดับภาคที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ประจำปี  2554
3.  วิธีการดำเนินการ
             3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน  อย่างน้อย  10 วัน
             3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จำนวน 2 ชุด
             3.3  ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมปากกา  น้ำยาลบคำผิด  มาเอง 
3.4   หัวข้อการแข่งขัน  ผัก   ผลไม้   อุปกรณ์การเรียน  สัตว์  จำนวน  25  ข้อ
3.5  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน    1  ชั่วโมง
3.6  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
4. เกณฑ์การแข่งขัน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  แยกได้เป็นดังนี้                      
             4.1  ความถูกต้อง                            90  คะแนน
             4.2  ความสะอาดเรียบร้อย              10  คะแนน
5.  เกณฑ์การตัดสิน 
              คณะกรรมการตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้
                       ร้อยละ   80-100   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
                       ร้อยละ   70-79     ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
                       ร้อยละ   60-69     ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
             ได้ต่ำกว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6.   คณะกรรมการตัดสิน  จำนวน  3-33-33    คน
             6.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
             6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ
             6.3  อื่นๆตามความเหมาะสม
7.  การเข้าแข่งขันระดับภาคใต้
              7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา (เขตเดิม) จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 4 คน จาก 4 เขต จังหวัด พัทลุง  จำนวน 2 คน จาก 2 เขต รวม 6 คน จาก สพม.12 จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้
               7.2 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้กรรมการดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่าจะได้ตัวแทนของแต่ละเขตเดิม เขตละ 1 คน เท่านั้น


2.  การแข่งขันจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ  (บกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางกาย)
1.  ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน           ระดับชั้น ม. 1-3  .4-6
2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน         
                               ประเภทเดี่ยว  (ความบกพร่องทางการได้ยิน) (บกพร่องทางการเห็น) เป็นตัวแทนระดับภาคที่ได้ คะแนนลำดับที่  1 - 3   คะแนนสูงสุดจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ประจำปี 2554
                2.1  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3       จำนวนภาคละ      1   คน
                2.2   ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6      จำนวนภาคละ      1   คน
3.  วิธีการดำเนินการ
                3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน  
อย่างน้อย  10 วัน
                3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จำนวน 2 ชุด
                3.3  ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมปากกา  ดินสอ  ยางลบ  มาเอง 
                3.4   หัวข้อการแข่งขัน  
   ระดับ ม. 1-3   หัวข้อ   ผลไม้  จำนวน   25  ข้อ
                 ระดับ ม
.  4-6    หัวข้อ   สัตว์    จำนวน  25  ข้อ
    3.5  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน    1  ชั่วโมง
    3.6  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
4. เกณฑ์การแข่งขัน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  แยกได้เป็นดังนี้                      
                  4.1  ความถูกต้อง                                                90  คะแนน
                  4.2  ความสะอาดเรียบร้อย                                10  คะแนน
5.  เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้
ร้อยละ   80-100   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ   70-79     ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

ร้อยละ   60-69     ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ได้ต่ำกว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่นการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6.   คณะกรรมการตัดสิน  จำนวน  3  คน
                    6.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                    6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ
                    6.3  อื่นๆตามความเหมาะสม
7.  การเข้าแข่งขันระดับภาคใต้
                    7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา (เขตเดิม) จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 4 คน จาก 4 เขต จังหวัด พัทลุง  จำนวน 2 คน จาก 2 เขต รวม 6 คน จาก สพม.12 จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้
                    7.2 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้กรรมการดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่าจะได้ตัวแทนของแต่ละเขตเดิม เขตละ 1 คน เท่านั้น


3. การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary
1.  ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน
                     1.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (บกพร่องทางร่างกาย)
                     1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6   (บกพร่องทางร่างกาย)
2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน         
                     ประเภททีม  (บกพร่องทางร่างกายฯ)  ทีมละ 2  คน 
3.  วิธีการดำเนินการ
                     3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน
อย่างน้อย  10 วัน
                     3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จำนวน 2 ชุด
                     3.3  Dictionary กรรมการจะเตรียมไว้ให้ ส่วนผู้เข้าร่วมแข่งขันให้เตรียมปากกา ดินสอ ยางลบ มาเอง  
                     3.4   ผู้เข้าแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์ที่กำหนดให้   จำนวน  20 20   คำ  
                     3.5  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน    1  ชั่วโมง
                     3.6  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
4. เกณฑ์การแข่งขัน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  แยกได้เป็นดังนี้    
                     4.1  ความถูกต้อง   90  คะแนน
                     4.2  ความสะอาดเรียบร้อย  10  คะแนน
5.  เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
              ได้ต่ำกว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6.   คณะกรรมการตัดสิน  จำนวน  3  คน
                 6.1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                 6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ
                 6.3  อื่นๆตามความเหมาะสม
7.  การเข้าแข่งขันระดับภาคใต้
                 7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา (เขตเดิม) จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 4 คน จาก 4 เขต จังหวัด พัทลุง  จำนวน 2 คน จาก 2 เขต รวม 6 คน จาก สพม.12 จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้
                 7.2 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้กรรมการดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่าจะได้ตัวแทนของแต่ละเขตเดิม เขตละ 1 คน เท่านั้น


4. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  (Impromptu Speech) (บกพร่องทางกาย)
1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
           1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
           1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4 -6
2 ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
           2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
           2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
1) ระดับชั้น ม.1-3  จำนวน 1 คน
2) ระดับชั้น ม.4-6  จำนวน 1 คน
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
           3.1 หัวขอการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชั้นที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech ดังนี้
                   3.1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน เวลาวางและอาชีพ ภายในวงคำศัพท์ ประมาณ 300450 คำ (คำศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น )
                   3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน เวลาวางและอาชีพภายในวงคำศัพท์ ประมาณ 450 – 600 คำ (คำศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น )
            3.2 นักเรียนจะพูดตามหัวขอโดยวิธีการจับฉลากก่อนการพูดให้เวลาเตรียมตัว 10 นาที     คณะกรรมการเตรียมหัวข้อ จำนวน 3หัวข้อ นักเรียนมีสิทธิ์จับฉลาก2 ครั้ง แล้วเลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ
            3.3 เวลาในการแข่งขัน
        1.) ระดับชั้น ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 5-10 นาที
        2.) ระดับชั้น ม.4-6 ใช้เวลาในการพูด 10-15 นาที
3.4 เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไมตัดคะแนน ) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่
กำหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะนำตัว )
3.5 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจำประกอบการพูด
3.6 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากำหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นสิทธิ์ขาด                                                                           4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
             4.1 ด้านเนื้อหา  (Content)  35 คะแนน  ประกอบด้วย
   - เนื้อหามีความถูกตองตามหัวเรื่องที่กำหนดให้ (Accuracy and Consistency)  15 คะแนน
   - ความถูกตองของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech)    10 คะแนน
   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative)  10 คะแนน
             4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency)  45 คะแนน    ประกอบด้วย
   - การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น  (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary)
              โครงสร้างและคำสันธาน (Structure & Connectors)  15 คะแนน
   - ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคำ การลงเสียงสูงต่ำ
               การเน้นคำสำคัญในประโยคและจังหวะ  การหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)  20 คะแนน
  - การใช้เสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด  (Tone)  10 คะแนน
              4.3 ความสำเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 15 คะแนน
  - ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication)  10 คะแนน
  - บุคลิกท่าทาง  (Personality)   5 คะแนน
              4.4 พูดในระยะเวลาที่กำหนด (Time)     5 คะแนน
5.  เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ได้ต่ำกว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด                                                                                                                                                          6.   คณะกรรมการตัดสิน  จำนวน 3  คน
 6.1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ
              6.3  อื่นๆตามความเหมาะสม

7.  การเข้าแข่งขันระดับภาคใต้
                7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา (เขตเดิม) จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 4 คน จาก 4 เขต จังหวัด พัทลุง  จำนวน 2 คน จาก 2 เขต รวม 6 คน จาก สพม.12 จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้
                7.2 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้กรรมการดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่าจะได้ตัวแทนของแต่ละเขตเดิม เขตละ 1 คน เท่านั้น ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น