วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Spelling Bee ระดับ ม.ต้น

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปี 2555
ทักษะ Spelling Bee      ระดับ  ม.ต้น      วันที่ กันยายน 2555    เริ่มเวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ห้องโสตทัศนศึกษา

ที่
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
เขตพื้นที่เดิม
หมายเหตุ
1
เด็กหญิงวริศรา  หัสภาคย์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช เขต 1

2
เด็กชายจักรภัทร  กวินธร
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เขต 1

3
เด็กหญิงพิมพกานต์  บุญทองแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช เขต 1

4
เด็กหญิงพรชนก  กลิ่นทิพย์
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เขต 1
5
เด็กชายกิตติพงศ์  เยี่ยมกร                                                                                 
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
นครศรีธรรมราช เขต 1

6
เด็กชายสิทธิโชค  นาคนนท์
โรงเรียนโยธินบำรุง
นครศรีธรรมราช เขต 1

7
เด็กหญิงธัญวรรณ  จันทร์ฉาย
โรงเรียนปากพูน
นครศรีธรรมราช เขต 1

8
เด็กหญิงวิลาสิณี  การิกาญจน์
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
นครศรีธรรมราช เขต 1

9
เด็กชายสมพจน์    จันทรวงศ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช เขต 1

10
นายพฤษชาติ   ชะตามนต์
โรงเรียนจรัสพิชากร
นครศรีธรรมราช เขต 1

11
เด็กหญิงส.สุรภา  สุขขำ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
นครศรีธรรมราช เขต 1

12
เด็กหญิงกฤติยา  เวชกุล
โรงเรียนสหมิตรบำรุง
นครศรีธรรมราช เขต 1

13
เด็กหญิงญาณิศา  คงแก้ว
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เขต 1

14
เด็กหญิงอาลีน่า  ฮาหมัด
โรงเรียนประทีปศาสน์
นครศรีธรรมราช เขต 1

15
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกตุสุรินทร์
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
นครศรีธรรมราช เขต 2

16
เด็กหญิงพัณนิตา  วงศ์สวัสดิ์
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์
นครศรีธรรมราช เขต 2

17
เด็กหญิงอารดา ถนอมพงศ์
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
นครศรีธรรมราช เขต 2

18
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ศรีพรหม     
โรงเรียนทุ่งสง
นครศรีธรรมราช เขต 2

19
เด็กหญิงญาณิศา  หนูขาว
โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
นครศรีธรรมราช เขต 2

20
เด็กหญิงสุธน  บุญเฮ้า
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
นครศรีธรรมราช เขต 2

21
เด็กหญิงวิไลพร  บุญทอง
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
นครศรีธรรมราช เขต 2

22
เด็กหญิงกนกวรรณ  นิติธรรม
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
นครศรีธรรมราช เขต 2

23
นางสาวสุดารัตน์  จิตรวิบูลย์
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
นครศรีธรรมราช เขต 2

24
เด็กหญิงวรินธร  นุ่นเขียว
โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ
นครศรีธรรมราช เขต 2

25
นางสาวอาทิตยา  แก้วศรีสด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19
นครศรีธรรมราช เขต 2

26
เด็กหญิงญาดาวดี  วงศ์สวัสดิ์
โรงเรียนเจริญวิทย์
นครศรีธรรมราช เขต 2

27
เด็กหญิงฟาติมา  บริสุทธิ์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เขต 2

28
นางสาวประกายแก้ว  ไทรทอง
โรงเรียนเชียรใหญ่ 
นครศรีธรรมราช เขต 3

29
เด็กหญิงโชควาสนา  มั่นคง
โรงเรียนปากพนัง
นครศรีธรรมราช เขต 3

30
เด็กหญิงวรรณภา สุขคะตะ
โรงเรียนสตรีปากพนัง 
นครศรีธรรมราช เขต 3

31
เด็กชายชลิต  ตรางิ้ว
โรงเรียนอินทร์นีวิทยาคม
นครศรีธรรมราช เขต 3

32
เด็กหยิงวรัญชลี  เพชรมณี
โรงเรียนชะอวด
นครศรีธรรมราช เขต 3

33
เด็กชายจตุรพร  สุวรรณโณ
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
นครศรีธรรมราช เขต 3

34
เด็กหญิงอินทิรา    แก้วเพิ่มพูล
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 
นครศรีธรรมราช เขต 3

35
เด็กหญิงสุวิมล  บุญวงค์
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
นครศรีธรรมราช เขต 3

36
เด็กหญิงนันทาทิพย์  ราตรี
โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
นครศรีธรรมราช เขต 3

37
นายอัจฉริยะ  นิยมเดชา
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์
นครศรีธรรมราช เขต 3

38
เด็กชายณัฐดนัย  คำวงศ์
โรงเรียนเขาพังไกร
นครศรีธรรมราช เขต 3

39
เด็กชายนนธวัช  ภิรมรักษ์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
นครศรีธรรมราช เขต 3

40
เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงเกิด
โรงเรียนเสาธงวิทยา
นครศรีธรรมราช เขต 3

41
เด็กหญิงสุดารัตน์  มีชนะ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช เขต 3

42
เด็กหญิงวาทิณี  แซ่อุ้ย
โรงเรียนชะอวดวิทยา
นครศรีธรรมราช เขต 3

43
เด็กหญิงซาลิมา  โต๊ะหมาด
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4

44
เด็กหญิงอรยา  คลองรั้ว
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 
นครศรีธรรมราช เขต 4

45
เด็กชายบัณฑิต  ทิศนุ่น
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
นครศรีธรรมราช เขต 4

46
นายคฤหัสถ์  จันเพ็ชร
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
นครศรีธรรมราช เขต 4

47
เด็กหญิงมานิดา  จิตเขม้น
โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
นครศรีธรรมราช เขต 4

48
เด็กหญิงนนทพร  จันทร์สน
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
นครศรีธรรมราช เขต 4

49
เด็กหญิงจิรัฐกานต์  สุวรรณวงศ์
โรงเรียนพนางตุง
พัทลุง เขต 1

50
นางสาววรชา  ชูเย็น
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา
พัทลุง เขต 1

51
เด็กหญิงปิยพร  ยิ้มแสง
โรงเรียนปัญญาวุธ
พัทลุง เขต 1

52
เด็กหญิงธนภรณ์  ชุมวงศ์
โรงเรียนสตรีพัทลุง
พัทลุง เขต 1

53
นายสุทธินัย  ขุนราช
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
พัทลุง เขต 1

54
เด็กหญิงฐิตินันท์  ภัทรพิทยา
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
พัทลุง เขต 1

55
นางสาวสมัชญา  ชูมาก
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
พัทลุง เขต 1

56
เด็กหญิงนารีนาถ  อ่อนอินทร์
โรงเรียนตะแพนพิทยา
พัทลุง เขต 1

57
เด็กหญิงศศิวิมล  สะสมทรัพย์
โรงเรียนวีรนาทศึกษา มูลนิธิ
พัทลุง เขต 1

58
เด็กหญิงสิริลักษณ์  คงนุรักษ์
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
พัทลุง เขต 1

59
เด็กหญิงฐิติมา  ชนะสิทธิ์
โรงเรียนตะโหมด
พัทลุง เขต 2

60
เด็กหญิงยูนิต้า  ชูผอม
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
พัทลุง เขต 2

61
นางสาวอัจราพรรณ  แหละหมัน
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
พัทลุง เขต 2

62
นางสาวนิรชรา   บัวผิน
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
พัทลุง เขต 2

63
เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญมา
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
พัทลุง เขต 2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น